پوستر فیلم The Physician (طبیب)
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

The Physician (طبیب) (2000)

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم The Physician (طبیب)

مهرزاد دانش

موضوع اصلی آن است که فیلمی همچون طبیب، آن قدر به لحاظ سینمایی ضعیف هستند که همه آن نادرست انگاری های تاریخی شان را به حاشیه می رانند. این آثار، چنان رقت انگیزند که به نظر نمی رسد ارزش داشته باشد به صرف زمان و انرژی برای تنظیم دادخواست های گوناگون ملی و تاریخی و فرهنگی علیه شان پرداخته شود.

نظرهای منتشر شده فیلم The Physician (طبیب)

0 نظر