ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

زندانی قدیمی در جنوب ایران به دلیل مجاورت با فرودگاه تازه تاسیس شهر در حال تخلیه است. رئیس زندان سرگرد نعمت جاهد به همراه مامورانش مشغول انتقال زندانیان به زندان جدید هستند تا اینکه...

سینماهای اکران کننده سرخ پوست


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:20 | 12:20 | 15:10 | 18:40 | 22:15 |

سینما پردیس ملت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:10 | 16:20 | 18:40 | 20:00 | 23:40 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:50 | 14:05 | 18:55 | 23:50 |

سینما چارسو

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 16:00 | 20:30 | 22:55 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 13:45 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:20 | 23:10 |

سینما اریکه ایرانیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 19:00 | 23:59 |

سینما سروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:30 |

سینما موزه سینما

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 13:00 | 22:45 |

سینما تیراژه 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:40 | 15:50 | 19:00 | 22:05 | 23:45 |

سینما سپیده

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:30 | 20:30 | 22:15 | 22:15 |

سینما آستارا تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:15 | 17:45 | 21:15 |

سینما پارس

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 11:30 | 13:15 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:35 | 18:50 | 22:15 | 23:59 |

سینما عصر جدید اراک

برنامه زمانیدوشنبه 1398/05/21
10:00 |

سینما بهمن قزوین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 | 21:45 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:45 | 19:00 | 22:45 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 19:00 | 22:40 |

سینما بهمن ملایر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 |

سینما بهمن سنندج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:30 |

سینما ونوس قم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:45 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیسه شنبه
19:30 |

سینما هجرت گنبد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:00 | 13:00 | 20:45 |

سینما پرشین کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:30 |

سینما ساویز کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:10 |

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
21:15 |