ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

به جان نیاز، قصاص بخوای بچه رو می‌گیرم طلاقت می‌دم جان یه دونه خترمونو قسم خوردم که بدونی اینکارو می‌کنم به جان نیاز.

سینماهای اکران کننده قسم


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:20 | 20:40 |

سینما پردیس ملت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:30 | 18:10 | 21:50 |

سینما فلسطین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |

سینما پرديس راگا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 15:15 | 23:45 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:25 | 13:00 | 14:35 | 16:45 | 18:40 | 21:05 | 23:59 |

سینما چارسو

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 18:10 | 21:25 | 22:30 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:40 | 13:20 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15 | 22:00 | 23:45 |

سینما آفریقا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | 13:45 | 15:30 | 15:30 | 17:15 | 17:15 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 21:00 |

سینما اریکه ایرانیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 18:00 | 23:59 |

سینما سروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |

سینما شکوفه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:30 | 18:30 |

سینما فرهنگ

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:15 | 16:15 | 19:15 |

سینما موزه سینما

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:45 | 16:00 | 19:15 | 22:30 |

سینما پردیس تماشا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 17:00 | 20:45 |

سینما پردیس کیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:20 | 21:00 |

سینما تیراژه 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:25 | 15:30 | 18:45 |

سینما سپیده

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 10:00 | 11:45 | 11:45 | 13:30 | 13:30 | 15:15 | 15:15 | 17:00 | 17:00 | 18:45 | 18:45 |

سینما سمرقند

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:45 | 16:00 | 18:45 | 23:40 |

سینما ناهید

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:45 | 16:00 | 19:30 |

سینما ماندانا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 15:30 | 18:00 | 23:00 |

سینما ایران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |

سینما کارون

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 14:15 | 18:15 |

سینما آستارا تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 15:45 | 19:15 |

سینما پایتخت تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:15 | 21:15 |

سینما عصر جديد تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:45 | 17:30 | 21:00 |

سینما خانواده اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:20 | 13:30 | 15:15 | 22:15 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:50 | 13:30 | 16:50 | 20:10 | 21:50 | 23:30 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:00 | 23:00 |

سینما 29 بهمن تبریز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:50 | 17:15 | 21:00 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:30(بامداد) | 12:30 | 14:00 | 17:00 |

سینما کاپری گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 21:30 |

سینما 22 بهمن گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 16:00 | 21:00 |

سینما استقلال خرم آباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 19:00 |

سینما فلسطین بروجرد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 19:00 |

سینما ساویز کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 |

سینما هجرت کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 14:00 | 20:00 |

سینما پیام شیراز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:30 | 21:30 |

سینما مهر آبادان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 21:00 |

سینما دانش قوچان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 19:30 |

سینما شهر گناباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 20:30 |