ثریا قاسمی در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی
ثریا قاسمی در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی