ریما رامین فر و امیر آقایی در نمایی از فیلم «فصل نرگس»
ریما رامین فر و امیر آقایی در نمایی از فیلم «فصل نرگس»