امیر جدیدی در فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى
امیر جدیدی در فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى