فرهاد اصلانی در نمایی از فیلم «ماجان» ساخته رحمان سیفی آزاد
فرهاد اصلانی در نمایی از فیلم «ماجان» ساخته رحمان سیفی آزاد