شارلوت گنزبور در مراسم فتوکال «ارواح اسماعیل»(ismael ghosts) در جشنواره فیلم کن2017
شارلوت گنزبور در مراسم فتوکال «ارواح اسماعیل»(ismael ghosts) در جشنواره فیلم کن2017