پوران درخشنده و فرهاد اصلانی در نمایی از پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»
پوران درخشنده و فرهاد اصلانی در نمایی از پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»