نمایی از فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده
نمایی از فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده