حمیدرضا آذرنگ در نمایی از فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى
حمیدرضا آذرنگ در نمایی از فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى