پریناز ایزدیار در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی
پریناز ایزدیار در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی