مسعود کیمیایی و منصور لشكرى قوچانى در پشت صحنه فیلم «قاتل اهلی»
مسعود کیمیایی و منصور لشكرى قوچانى در پشت صحنه فیلم «قاتل اهلی»