مهدی کرم پور و امیر جعفری در پشت صحنه فیلم «سوفی و دیوانه»
مهدی کرم پور و امیر جعفری در پشت صحنه فیلم «سوفی و دیوانه»