نمایی از فیلم «ماجرای نیمروز» ساخته محمد حسین مهدویان
نمایی از فیلم «ماجرای نیمروز» ساخته محمد حسین مهدویان