امیر جدیدی در نمایی از فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى
امیر جدیدی در نمایی از فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى