پرویز پورحسینی در فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى
پرویز پورحسینی در فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى