حمید فرخ نژاد در قسمت دوم فیلم «گشت ارشاد»
حمید فرخ نژاد در قسمت دوم فیلم «گشت ارشاد»