ریما رامین فر و امیر آقایی در نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی
ریما رامین فر و امیر آقایی در نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی