مهتاب کرامتی در اکران مردمی فیلم «ماجان» در سینما کوروش
مهتاب کرامتی در اکران مردمی فیلم «ماجان» در سینما کوروش