پوران درخشنده و فرهاد اصلانی در پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»
پوران درخشنده و فرهاد اصلانی در پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»