پوران درخشنده و مریلا زارعی در نمایی از پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»
پوران درخشنده و مریلا زارعی در نمایی از پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»