یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس»
یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس»