یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی
یکتا ناصر و شایسته ایرانی در نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی