فرهاد اصلانی و بهنوش طباطبایی در فیلم «زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده
فرهاد اصلانی و بهنوش طباطبایی در فیلم «زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده