مهتاب کرامتی و سعید بجنوردی در نمایی از پشت صحنه فیلم «ماجان»
مهتاب کرامتی و سعید بجنوردی در نمایی از پشت صحنه فیلم «ماجان»