صابر ابر در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی
صابر ابر در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی