نسیم ادبی و گیتی قاسمی(نامزد جایزه بهترین بازیگر مکمل زن) در یازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان
نسیم ادبی و گیتی قاسمی(نامزد جایزه بهترین بازیگر مکمل زن) در یازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان