طناز طباطبایی در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی
طناز طباطبایی در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی