صابر ابر در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» ساخته منیره قیدی
صابر ابر در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» ساخته منیره قیدی