طناز طباطبایی در اکران و تقدیر فیلم «ویلایی ها» توسط بنیاد سینمایی فارابی با حضور طناز طباطبایی
طناز طباطبایی در اکران و تقدیر فیلم «ویلایی ها» توسط بنیاد سینمایی فارابی با حضور طناز طباطبایی