طناز طباطبایی و منیر قیدی در اکران و تقدیر «ویلایی ها» توسط بنیاد سینمایی فارابی
طناز طباطبایی و منیر قیدی در اکران و تقدیر «ویلایی ها» توسط بنیاد سینمایی فارابی