علی شادمان در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی
علی شادمان در نمایی از فیلم «ویلایی‌ ها» اولین ساخته منیره قیدی