اکران و تقدیر «ویلایی ها» توسط بنیاد سینمایی فارابی با حضور طناز طباطبایی
اکران و تقدیر «ویلایی ها» توسط بنیاد سینمایی فارابی با حضور طناز طباطبایی