پوران درخشنده، بهنوش طباطبایی، بابک برزویه و فرهاد اصلانی در پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»
پوران درخشنده، بهنوش طباطبایی، بابک برزویه و فرهاد اصلانی در پشت صحنه فیلم «زیر سقف دودی»