گلشیفته فراهانی در فیلم «اشک سرما»
پارسا پیروزفر و گلشیفته فراهانی در فیلم «اشک سرما»
پارسا پیروزفر در فیلم سینمایی «اشک سرما»
پارسا پیروزفر و گلشیفته فراهانی در فیلم سینمایی «اشک سرما»
گلشیفته فراهانی در فیلم سینمایی «اشک سرما»
پارسا پیروزفر در «اشک سرما»
گلشیفته فراهانی در «اشک سرما»
پارسا پیروزفر در نمایی از فیلم سینمایی «اشک سرما»
پارسا پیروزفر در نمایی از فیلم «اشک سرما»
پارسا پیروزفر در نمایی از فیلم «اشک سرما»
پارسا پیروزفر و گلشیفته فراهانی در «اشک سرما»
عزیز الله حمیدنژاد در پشت صحنه فیلم «اشک سرما»