رضا کیانیان و آزیتا حاجیان در فیلم «روبان قرمز»
پرویز پرستویی در فیلم «روبان قرمز»
رضا کیانیان و پرویز پرستویی در فیلم «روبان قرمز»
آزیتا حاجیان در فیلم «روبان قرمز»
آزیتا حاجیان در فیلم سینمایی «روبان قرمز»
پرویز پرستویی در فیلم سینمایی «روبان قرمز»
پرویز پرستویی در «روبان قرمز»