بعضیا فکر می‌کنن همه چیو با پول می‌تونن بخرن… و می‌خرن… متأسفانه!

عکس های فیلم کارگر ساده نیازمندیم