امیلی بلانت در فیلم «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون و امیلی بلانت در فیلم سینمایی «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون و امیلی بلانت در پوستر فیلم «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون و امیلی بلانت در پوستر فیلم سینمایی «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
امیلی بلانت و جک وایتهال در «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون و جک وایتهال در فیلم سینمایی «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون در «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون، امیلی بلانت و جک وایتهال در نمایی از فیلم «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون، امیلی بلانت و جک وایتهال در نمایی از فیلم سینمایی «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون و امیلی بلانت در نمایی از «جنگل کروز» (Jungle Cruise)
دواین جانسون و امیلی بلانت در فیلم «جنگل کروز» (Jungle Cruise) به کارگردانی ژاومه کویت-سرا