محسن قاضی مرادی و داریوش فرهنگ در سریال «معصومیت از دست رفته»
سارا خوئینی ها و امین تارخ در سریال «معصومیت از دست رفته»
امین تارخ و فریبا کوثری در سریال «معصومیت از دست رفته»
مرضیه برومند و فریبا کوثری در سریال «معصومیت از دست رفته»
اکبر عبدی در سریال «معصومیت از دست رفته»
فریده سپاه منصور در سریال «معصومیت از دست رفته»
ابراهیم آبادی و عباس امیری مقدم در سریال «معصومیت از دست رفته»
سارا خوئینی ها و رضا رویگری در سریال «معصومیت از دست رفته»