ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدﺩﺧﺘﺮی ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﮑﻪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺩﺍﻋﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ‌ﮔﻴﺮﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ.

عکس های فیلم از حسکه با عشق