جوزف گوردون لویت در فیلم «اسنودن» در نقش ادوارد اسنودن
جوزف گوردون لویت در فیلم «اسنودن»(Snowden)
شایلین وودلی و جوزف گوردون لویت در فیلم «اسنودن»(Snowden)
جوزف گوردون لویت در فیلم «اسنودن»
فیلم «اسنودن»(Snowden) با بازی جوزف گوردون لویت
«اسنودن»(Snowden) با بازی جوزف گوردون لویت
پوستر فیلم «اسنودن»(Snowden)
پوستر فیلم «اسنودن»