مینا ساداتی و پگاه آهنگرانی در فیلم «مهمونی کامی»
نمایی از فیلم سینمایی «مهمونی کامی»
نمایی از فیلم «مهمونی کامی»
فیلم «مهمونی کامی» با بازی پگاه آهنگرانی
فیلم «مهمونی کامی» با بازی مهدی کوشکی
مهدی کوشکی، مینا ساداتی و پگاه آهنگرانی در فیلم «مهمونی کامی»
نازنین فراهانی در فیلم «مهمونی کامی»
مهدی کوشکی در فیلم «مهمونی کامی»
فیلم «مهمونی کامی»
علی احمدزاده و پگاه آهنگرانی در پشت صحنه فیلم «مهمونی کامی»
مینا ساداتی و پگاه آهنگرانی بازیگران فیلم «مهمونی کامی»
بازیگران فیلم «مهمونی کامی»
پشت صحنه فیلم «مهمونی کامی»
پشت صحنه «مهمونی کامی»
علی احمدزاده، مهدی کوشکی و مینا ساداتی در پشت صحنه فیلم «مهمونی کامی»
پوستر فیلم «مهمونی کامی»
پوستر فیلم «مهمونی کامی» ساخته علی احمدزاده