پوستر فیلم خاک و آتش
پوستر فیلم خاک و آتش ساخته مهدی صباغ زاده