ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

«رفتن» قصه‌ی فرشته و نبی قصه ی عشقی که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود قصه ی عشقی که از همه چیز غیر از معشوق رنج می بیند رفتن قصه درد است درد خانه به دوشی درد مهاجرت.

عکس های فیلم رفتن