ترانه علیدوستی در فیلم «شهر زیبا» ساخته اصغر فرهادی
ترانه علیدوستی در فیلم «شهر زیبا»
ترانه علیدوستی در نمایی از فیلم «شهر زیبا» ساخته اصغر فرهادی
بابک انصاری در فیلم «شهر زیبا» ساخته اصغر فرهادی
ترانه علیدوستی در نمایی از فیلم «شهر زیبا»
ترانه علیدوستی و بابک انصاری در فیلم «شهر زیبا»
فیلم «شهر زیبا» با بازی ترانه علیدوستی و بابک انصاری
فیلم «شهر زیبا» با بازی ترانه علیدوستی
ترانه علیدوستی و بابک انصاری در فیلم «شهر زیبا» ساخته اصغر فرهادی