«آپاندیس» اثری اجتماعی است و وقایع روز اجتماع در آن روایت می شود.

عکس های فیلم آپاندیس