این فیلم بر اساس مجموعه بازی‌های ویدئویی وارکرفت است و قلمرو امن آزروت با حمله ی اورک ها مورد تهدید قرار می گیرد.

عکس های فیلم وارکرفت: سرآغاز