این فیلم درباره گروهِ پانک‌راکِ «استوجز» است.

عکس های فیلم به من خطر بده