مردی مسن بعد از اینکه دختر بزرگش را خیلی جدی یافت، شوخی فریبنده ای را با او شروع کرد.

عکس های فیلم تونی اردمن